Nasze oprogramowanie do automatycznego tradingu już działa!

Warunki i Postanowienia
MillionCoin ICO

1. Wstęp

Niniejsze Warunki przedstawiają zasady dotyczące Państwa Udziału w ICO. Przez Udział w ICO jednoznacznie uznajecie i potwierdzacie Państwo, że dokładnie zapoznaliście się z niniejszymi Warunkami oraz innymi Dokumentami ICO oraz że w pełni je rozumiecie i akceptujecie. OMG zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków oraz innych Dokumentów ICO w dowolnym momencie, które to zmiany będą publikowane na Stronie Internetowej. Zmiany będą miały zastosowanie do Państwa Udziału w ICO od daty ich wprowadzenia.

Jeśli nie zgadzacie się Państwo z niniejszymi Warunkami lub jakimikolwiek innymi Dokumentami ICO, należy powstrzymać się od Udziału w tym ICO.

2. Definicje

“Aktywa” oznacza jakiekolwiek oprogramowanie, know-how, analizy, programy, informacje, teksty, grafiki, loga, obrazy, klipy audio, zestawienia danych, pisma, oprogramowanie, technologie, dźwięki lub jakiekolwiek inne materiały opracowane przez Podmioty OMG do celów ICO lub przygotowania Usług jak również Strony Internetowej;

“ETH” oznacza cyfrową walutę i system płatności korzystający z transakcji typu P2P (peer to peer), zweryfikowaną przez węzły sieciowe i rejestrowaną w publicznym zdecentralizowanym rejestrze nazywanym „blockchain”, a działającą pod nazwą Ethereum;

“Wymiana” oznacza proces, w którym OMG będzie przyznawać Tokeny MON Użytkownikom w zamian za kryptowaluty, przy użyciu Strony Internetowej zgodnie z aktualnym kursem wymiany;

„ICO” oznacza proces finansowania społecznościowego („crowdfunding”) zawarty w White Paper, zgodnie z którym OMG wymieni tokeny MON na kryptowalutę;

„Dokumentacja ICO” oznacza White Paper, Warunki oraz informacje zawarte na Stronie Internetowej;

„Strata” oznacza uszkodzenia, żądania, wnioski, straty, szkody, opóźnienia, wypadki, wydatki, tymczasowe zaprzestanie działalności, koszty (włączając, bez ograniczania, opłaty za porady adwokata lub radcy prawnego lub koszty związane z jakimikolwiek żądaniami lub pozwami), jakiekolwiek przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie, ogólne, szczególne, karne, przykładne, szczególne lub istotne szkody, jakąkolwiek utratę dobrego imienia, zysków lub dochodów lub jakąkolwiek inną stratę gospodarczą, jakąkolwiek stratę kryptowaluty lub środków cyfrowych, jakiekolwiek zatrzymanie prac, utratę danych, awarię komputerów lub ich wadliwe działanie lub jakąkolwiek inną handlową lub inną stratę;

„Token MON” oznacza cyfrowy produkt oprogramowania, stanowiący oparty na standardach kryptograficzny token ETH (nie walutę kryptograficzną), który może lub nie dać uprawnienia do wszystkich lub niektórych Usług w momencie ich stworzenia, zgodnie z Dokumentacją ICO;

„OMG” oznacza firmę działającą pod nazwą Grupa One Million sp. z o.o. z zarejestrowaną siedzibą Polsce pod adresem: ul. Porcelanowa 23, 40-246, Katowice, KRS 0000692558, Sąd Rejestrowy w Katowicach, Wydział VIII, NIP 9542781961;

„Podmioty OMG” oznacza: (i) OMG i jakiekolwiek osoby lub podmioty bezpośrednio lub pośrednio posiadające kontrolę nad OMG; (ii) jakiekolwiek inne podmioty pozostające pod kontrolą osób lub jednostek wskazanych w punkcie (i); osoby prawne, pracowników, wykonawców, doradców osób lub jednostek wskazanych w punkcie (i) oraz (ii) lub jakiekolwiek inne osoby lub podmioty działające w podobnym charakterze;

„Usługi” oznacza usługi, które OMG planuje zgodnie z White Paper;

„Etapy” oznacza etapy ICO opisane w niniejszym dokumencie w punkcie 3.3, w tym przedsprzedaż;

„Warunki” oznacza ten dokument;

„Użytkownik” lub „Państwo” oznacza zarówno osobę fizyczną jak i prawną, rozważającą Udział w tym ICO lub uczestniczącą w tym ICO;

„Strona Internetowa” oznacza najnowszą wersję strony internetowej znajdującą się pod adresem: www.millioncoin.io wraz z wszystkimi subdomenami;

3. Przydział Tokenów MON

3.1. Tokeny MON zostaną stworzone w trakcie tego ICO w ilości 34 000 000 (hard cap). Nie będą tworzone żadne dodatkowe tokeny.

3.2. Tokeny MON będą przydzielane w następujący sposób:

 • 3.2.1. 75% wszystkich Tokenów MON zostanie przydzielona Użytkownikom w procesie Wymiany w trakcie tego ICO;
 • 3.2.2. 15% wszystkich Tokenów MON zostanie przydzielona Grupie OneMillion sp. z o.o. dla celów ustalonych wedle własnej oceny OMG, w tym celem rozwoju Usług;
 • 3.2.3. 5% wszystkich Tokenów MON zostanie użyta celem wynagrodzenia osób lub jednostek zaangażowanych w rozwój Usług;
 • 3.2.4. 4% wszystkich Tokenów MON zostanie przyznana celem wynagrodzenia osób lub jednostek zaangażowanych w przygotowanie tego ICO;
 • 3.2.5. 1% wszystkich Tokenów MON zostanie przyznana na cele marketingowe ICO lub Usług.

3.3. Tokeny MON będą przyznawane zgodnie z poniższym harmonogramem.

 • 3.3.1. Przedsprzedaż – 5 000 000 Tokenów MON zostanie stworzonych w trakcie przedsprzedaży i pokryte 1000 ETH; przedsprzedaż będzie trwała od rozpoczęcia ICO 18 lutego 2018 do dnia zakupienia przez Użytkowników 3 750 000 Tokenów MON w ramach Wymiany na całkowitą kwotę 1000 ETH, ale nie dłużej niż do 18 sierpnia 2018.
 • 3.3.2. Etap I – 6 000 000 Tokenów MON zostanie przydzielonych w trakcie Etapu I i pokryte 2 000 ETH; Etap I będzie trwał od zakończenia przedsprzedaży do dnia zakupienia przez Użytkowników 4 500 000 Tokenów MON w ramach Wymiany na całkowitą kwotę 2000 ETH, ale nie dłużej niż do upływu trzech miesięcy od rozpoczęcia Etapu I.
 • 3.3.3. Etap II – 5 000 000 Tokenów MON zostanie przydzielonych w trakcie Etapu II i pokryte 3 000 ETH; Etap II będzie trwał od zakończenia Etapu I do dnia zakupienia przez Użytkowników 3 750 000 Tokenów MON w ramach Wymiany na całkowitą kwotę 3000 ETH, ale nie dłużej niż do upływu trzech miesięcy od rozpoczęcia Etapu II.
 • 3.3.4. Etap III – 6 000 000 Tokenów MON zostanie przydzielonych w trakcie Etapu III i pokryte 4000 ETH; Etap III będzie trwał od zakończenia Etapu II do dnia zakupienia przez Użytkowników 4 500 000 Tokenów MON w ramach Wymiany na całkowitą kwotę 4 000 ETH, ale nie dłużej niż do upływu czterech miesięcy od rozpoczęcia Etapu III.
 • 3.3.5. Etap IV – 6 500 000 Tokenów MON zostanie przydzielonych w trakcie Etapu IV i pokryte 4500 ETH; Etap IV będzie trwał od zakończenia Etapu III do  dnia zakupienia przez Użytkowników 4 875 000 Tokenów MON w ramach Wymiany na całkowitą kwotę 4500 ETH, ale nie dłużej niż do upływu trzech miesięcy od rozpoczęcia Etapu IV.
 • 3.3.6. Etap V – 5 500 000 Tokenów MON zostanie przydzielonych w trakcie Etapu V pokryte 5500 ETH; Etap V będzie trwał od zakończenia Etapu IV do dnia zakupienia przez Użytkowników 4 125 000 Tokenów MON w ramach Wymiany na całkowitą kwotę 5500 ETH, ale nie dłużej niż do upływu trzech miesięcy od rozpoczęcia Etapu V.

4. Tokeny MON

4.1. Poprzez Udział w tym ICO Użytkownik uznaje, że Token MON nie stanowi ani nie przyznaje Użytkownikowi żadnych wyraźnych lub domniemanych praw zgodnie z prawem jakiejkolwiek jurysdykcji. W szczególności Token MON:

 • 4.1.1. Nie jest kryptowalutą, papierem wartościowym, towarem ani żadnego rodzaju instrumentem finansowym, nie jest też zarejestrowany w żadnym kraju ani jurysdykcji jako papier wartościowy;
 • 4.1.2. Nie daje podstaw posiadaczowi do spodziewania się jakichkolwiek zysków, w tym zysków z działań Podmiotów OMG lub jakichkolwiek stron trzecich;
 • 4.1.3. Nie oznacza udziału w żadnym podmiocie prawnym (w szczególności w OMG), ani nie daje praw wynikających z własności, takich jak prawa własności intelektualnej;
 • 4.1.4. Nie może być używany do innych celów niż ten opisany bezpośrednio w Dokumentach ICO, w tym, między innymi, do jakichkolwiek inwestycji, spekulacji lub innych celów finansowych.

4.2. Wyłącznym celem Tokenu MON jest służyć jako narzędzie które może, ale nie musi być użyteczne w ramach użytkowania Usług.

5. Oświadczenie Użytkownika i gwarancje

5.1. Tylko strony posiadające znaczne doświadczenie oraz zrozumienie użytkowania i zawiłości kryptowalut, tokenów kryptograficznych i systemów oprogramowania opartych o technologię blockchain, powinny Uczestniczyć w tym ICO.

5.2. Poprzez Uczestnictwo w tym ICO Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

 • 5.2.1. Uważnie przeczytał Dokumentację ICO i nie ma do niej żadnych zastrzeżeń;
 • 5.2.2. Uważnie rozważył ryzyka, koszty oraz jakiekolwiek inne negatywne aspekty Uczestnictwa w tym ICO i zrozumiał ryzyka, koszty oraz jakiekolwiek inne negatywne aspekty związane z Uczestnictwem w tym ICO;
 • 5.2.3. Ponosi pełną odpowiedzialność za określenie, czy Uczestnictwo w tym ICO jest dla niego właściwe;
 • 5.2.4. Nie działa w imieniu innej osoby lub podmiotu, który działa z intencją Wymiany Tokenów MON;
 • 5.2.5. W ramach swojej jurysdykcji ma prawo do legalnego uczestnictwa w tym ICO, Wymiany Tokenów MON oraz otrzymywania, posiadania oraz używania Tokenów MON;
 • 5.2.6. W ramach swojej jurysdykcji jest w wieku pozwalającym na legalne uczestnictwo w tym ICO, Tokenach, oraz otrzymywanie, posiadanie oraz używanie Tokenów MON;
 • 5.2.7. Rozumie sposób używania oraz zawiłości kryptowalut, tokenów kryptograficznych oraz systemów oprogramowania opartych o technologię blockchain.

6. Prywatność

6.1. Jeśli nie stwierdzono inaczej w Dokumentacji ICO, OMG nie będzie ujawniać żadnych informacji dotyczących Użytkownika, bez jego wcześniejszej zgody.

6.2. OMG może poprosić Użytkownika o dodatkowe informacje, jeśli są one wymagane odpowiednimi przepisami prawa (patrz punkt 11) lub jeśli OMG zdecyduje, że takie informacje są wymagane w związku z Udziałem Użytkownika w tym ICO, w szczególności celem udzielenia wsparcia technicznego na prośbę Użytkownika.

6.3. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem https://www.millioncoin.io/pl/polityka-prywatnosci.

7. Własność intelektualna

7.1. W związku z tym, że prawo autorskie lub inne prawo własności intelektualnej ma zastosowanie do Aktywów, te prawa autorskie lub inne prawo własności intelektualnej lub przemysłowej należą do OMG.

7.2. Jeśli nie stwierdzono inaczej, Użytkownik nie może pobierać, powielać, retransmitować ani używać jakichkolwiek Aktywów w innym celu niż dla osobistego Uczestnictwa w tym ICO.

7.3. Użytkownikowi przyznaje się ograniczone, niezbywalne, odwołalne pozwolenie na użytkowanie Aktywów zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji ICO.

8. Ryzyka

8.1. Poprzez Uczestnictwo w tym ICO, Użytkownik potwierdza, że w pełni zaznajomił się, rozumie oraz nie ma zastrzeżeń co do ryzyk związanych z Udziałem w tym ICO, a wyszczególnionych w Załączniku A tego dokumentu.

8.2. Ryzyka związane z Udziałem w tym ICO wyszczególnione w Załączniku A tego dokumentu to ryzyka przykładowe i nie należy ich uznawać za wyczerpujące.

9. Odstąpienie

9.1. Poprzez Uczestnictwo w tym ICO, Użytkownik potwierdza, że nie domaga się od OMG zwrotu środków z jakiegokolwiek powodu, oraz że nie otrzyma pieniędzy ani żadnej innej formy rekompensaty zamiast zwrotu środków oraz potwierdza, że nie ma prawa wycofać się z ICO, chyba że taka możliwość została wyraźnie opisana w Dokumentacji ICO.

9.2. OMG zwróci środki z Wymiany w ramach danego Etapu, który nie zakończył się sukcesem. W takim przypadku cała Wymiana w ramach której OMG otrzymało ETC w danym Etapie zostanie w stosownym przypadku cofnięta przez OMG w stopniu w jakim możliwości techniczne na to pozwolą.

10. Odpowiedzialność

10.1. Użytkownik wyraża jasną zgodę na to, że podejmuje Udział w tym ICO na własne ryzyko oraz, że Tokeny MON dostarczane są w aktualnym stanie („as is”) bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, między innymi gwarancji własności lub dorozumianej gwarancji zwyczajnej przydatności lub przydatności do celów specyficznych.

10.2. OMG nie daje ani nie planuje dawać oraz niniejszym zrzeka się jakichkolwiek zapewnień, gwarancji i zobowiązań w jakiejkolwiek formie wobec jakiegokolwiek podmiotu lub osoby, włączając zapewnienia, gwarancje i zobowiązania w związku z prawdziwością, dokładnością oraz kompletnością jakichkolwiek informacji zawartych w Dokumentacji ICO.

10.3. Poprzez Udział w tym ICO, Użytkownik potwierdza oraz zgadza się, że w pełni rozumie oraz akceptuje w stopniu dopuszczalnym przez prawo właściwe, że żadna inna strona (włączając w szczególności osoby lub Podmioty z Zespołu OMG) nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek Stratę powstałą w wyniku, lub w jakikolwiek sposób związaną z udziałem Użytkownika w tym ICO. W szczególności, żaden Podmiot OMG nie ponosi odpowiedzialności (czy w wyniku zaniedbania, odpowiedzialności umownej, deliktowej lub innej) za żadną Stratę jakkolwiek powstałą bezpośrednio lub pośrednio, wynikłą z, lub w związku z:

 • 10.3.1. Udziałem Użytkownika w ICO;
 • 10.3.2. Jakimkolwiek dostępem, użytkowaniem lub niemożnością uzyskania dostępu lub używania Strony internetowej;
 • 10.3.3. Zaufaniem Użytkownika do Dokumentacji ICO lub użytkowaniem czy też niemożnością użytkowania treści oraz informacji zawartych w Dokumentacji ICO;
 • 10.3.4. Niepowodzeniem, błędem, przeoczeniem, zakłóceniem, wadliwym działaniem, opóźnieniem w działaniu lub transmisji, działaniem wirusa komputerowego, uszkodzeniem linii komunikacyjnych, awarii systemu Strony Internetowej lub jakichkolwiek powiązanych stron internetowych;
 • 10.3.5. Nieuprawnionym dostępem do lub zmianą transmisji lub danych Użytkownika; oświadczeń lub zachowań strony trzeciej na Stronie Internetowej; lub
 • 10.3.6. Pojawieniem się jakichkolwiek ryzyk opisanych w Załączniku A do tego dokumentu;
 • 10.3.7. Jakąkolwiek inną kwestią związaną z Udziałem w tym ICO.

11. Regulacje prawne

11.1. OMG nie jest instytucją finansową i nie znajduje się obecnie pod nadzorem żadnej jednostki organu regulującego, a ICO nie zostało przygotowane i nie będzie przeprowadzane przez OMG zgodnie z żadnymi konkretnymi regulacjami dotyczącymi emisji papierów wartościowych lub podobnych aktywów.

11.2. Przed przystąpieniem do Udziału w tym ICO, Użytkownik powinien sprawdzić odpowiednie regulacje prawne, mające zastosowanie w jego jurysdykcji. Użytkownik nie powinien Uczestniczyć w tym ICO, jeśli jest to zabronione regulacjami prawnymi, mającymi zastosowanie w jego przypadku, ponieważ Udział Użytkownika w tym ICO może wtedy niekorzystnie wpłynąć na Podmioty OMG. Użytkownik poniesie pełną odpowiedzialność oraz zrekompensuje Podmiotom OMG jakiekolwiek negatywne konsekwencje niezastosowania się Użytkownika do powstrzymania się od Udziału w tym ICO, jeśli okaże się on nielegalny.

11.3. Użytkownik potwierdza, że OMG będzie współpracowało z jednostkami krajowymi, organami kontrolnymi lub nadzorczymi dowolnego kraju jak również z wszystkimi uprawnionymi instytucjami finansowymi oraz będzie ściśle przestrzegać odpowiednich procedur AML (w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy) i KYC („znaj swojego klienta”) oraz innych bankowych lub rządowych przepisów i regulacji. Ta współpraca może zakończyć się ujawnieniem danych Użytkownika, jak również natychmiastowym zakończeniem wszelkiej działalności związanej z ICO, Wymianą i dostawą Usług, jak również zaprzestaniem wszelkiej działalności OMG na danym terytorium.

11.4. Użytkownik potwierdza swoje zobowiązanie do dostarczenia OMG wszystkich niezbędnych informacji, w tym danych osobowych, celem spełnienia odpowiednich procedur prawnych związanych z nabyciem tokena, jeśli OMG lub uprawniony organ zażąda od Użytkownika takich informacji. OMG zastrzega sobie prawo do wystąpienia o informacje takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące wykonanych transakcji itp., itd. Pełna odpowiedzialność za odmowę dostarczenia tych informacji spoczywa na Użytkowniku.

11.5. OMG nie składa zapewnień dotyczących konsekwencji podatkowych dotyczących udziału w ICO. Na Użytkowniku spoczywa pełna odpowiedzialność za ustalenia lub ocenę konsekwencji podatkowych swoich działań. Poprzez Uczestnictwo w ICO, Użytkownik potwierdza, że jest świadomy tego, iż może ponieść Stratę wynikającą z odpowiedzialności podatkowej lub w dowolny sposób związaną z jakąkolwiek odpowiedzialnością podatkową jaka może powstać w związku z Uczestnictwem w tym ICO.

12. Rozdzielność postanowień umowy oraz Całość porozumienia.

12.1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Dokumentacji ICO zostanie uznane za sprzeczne z prawem lub nieegzekwowalne w całości lub części, postanowienie to w ramach danej jurysdykcji będzie bezskuteczne wyłącznie w zakresie w jakim uznane zostanie za nieważne lub nieegzekwowalne, bez wpływu na jego ważność lub wykonalność w innym zakresie lub innej jurysdykcji oraz bez wpływu na pozostałe postanowienia, które utrzymane zostaną w pełnej mocy.

12.2. Dokumentacja ICO określa całość relacji pomiędzy Użytkownikiem, a Podmiotami OMG w odniesieniu do Udziału Użytkownika w ICO.

12.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy tymi Warunkami, a inną Dokumentacją ICO, nadrzędne będą Warunki.

12.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy angielską wersją językową Dokumentacji ICO oraz jej tłumaczeniami, nadrzędna będzie angielska wersja językowa.

13. Proces zakupu tokenów MON

13.1. Aby wziąć udział w tokensale MillionCoin, użytkownik zobowiązany jest do zweryfikowania swoją tożsamość zgodnie z Polityką AML / KYC, aby zapobiec oszustwom.

13.2. Weryfikacja odbywa się poprzez podanie danych osobowych użytkownika w formularzu, a następnie przesłanie dokumentów takich jak skan dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu do organizatora projektu w celu weryfikacji danych.

13.3. Weryfikacja może potrwać do 48h. Po tym czasie użytkownik dostaję informację zwrotną na mail podany w formularzu z wszelkimi danymi potrzebnymi do zapłaty.

13.4. Użytkownik ma do wyboru, czy chce wypłacić tokeny MON na swój portfel ETH, czy woli przechować je u organizatorów projektu.

 • 13.4.1. W przypadku zlecenia wypłaty tokenów MON na portfel ETH, tokeny zostaną wysłane na adres podany w formularzu w czasie do 24h od otrzymania płatności.
 • 13.4.2. W przypadku nieposiadania przez użytkownika portfela ETH może on wstrzymać się od wypłaty tokenów MON. Tokeny będą przetrzymywane na specjalnym portfelu organizatora i podlegają wypłacie użytkownikowi w dowolnym momencie.
 • 13.4.3. Użytkownik może zlecić wypłatę nabytych tokenów w dowolnej chwili. Może to zrobić poprzez wysłanie zapytania o wypłatę na maila supportu: [email protected] OMG zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji tożsamości użytkownika podczas wypłaty tokenów. W celu weryfikacji tożsamości należy wysłać na adres supportu zdjęcie użytkownika trzymającego dowód tożsamości w ręce. Tokeny zostaną wysłane do 24h od otrzymania zlecenia wypłaty oraz potwierdzenia tożsamości.

13.5. Wszystkie płatności dokonywane są poprzez procesor płatniczy CoinGate, który pobiera prowizję od transakcji, która wynosi 1%. O wszelkich zmianach w prowizji można dowiedzieć się ze strony coingate

Załącznik A – Ryzyka ICO

Ryzyka technologiczne.

Tokeny MON oparte są o technologię ETH blockchain. Jest to nowa technologia, nieprzetestowana i pozostająca poza wyłączną kontrolą OMG. W związku z tym, jakiekolwiek wadliwe działanie, niezamierzone działanie lub niespodziewane działanie protokołu ETH może spowodować wadliwe działanie Tokenów MON lub ich niespodziewanie lub niezamierzone funkcjonowanie. Co więcej, ryzyko słabości lub przełomu w użytkowaniu na polu kryptografii, postępów w kryptografii lub technologii może stanowić ryzyko dla kryptowalut oraz technologi ETH blockchain. Istnieją również inne niepożądane aspekty wspomnianej technologii, które mogą w szeroko rozumiany sposób zapobiec lub powstrzymać a także negatywnie wpłynąć oraz poddać w wątpliwość zdolność OMG do dostarczenia Użytkownikowi Tokenów MON lub zapewnienia, że Token MON będzie mógł być użyty w ramach korzystania z Usług. To ryzyko może w szczególności skutkować trwałą utratą Tokenów MON przez Użytkownika, utratą zainteresowania osób trzecich nabyciem Tokenów MON lub niezdolnością używania Tokenów MON przez Użytkownika w trakcie otrzymywania dostępu do Usług.

Ryzyka prawne związane z regulacjami dotyczącymi papierów wartościowych.

Istnieje ryzyko, że w niektórych jurysdykcjach Tokeny MON mogą być uważane za papiery wartościowe, lub może tak się stać w przyszłości. OMG nie daje gwarancji ani zapewnień, że Tokeny MON nie są papierami wartościowymi we wszystkich jurysdykcjach. Nabywanie tokenów kryptograficznych, takich jak Token MON dla użytku prywatnego oraz ich wymiany na inne tokeny kryptograficzne z wysoką dozą prawdopodobieństwa  będzie szczegółowo analizowane przez różne organy kontrolne na całym świecie, co jak dotąd przyniosło mieszane reakcje i skutki prawne. Zdolność prawna OMG do dostarczania Tokenów MON i Usług w niektórych jurysdykcjach może zostać wyeliminowana przez przyszłe regulacje lub działania prawne. W takim przypadku, gdy okaże się, że Tokeny MON nie są prawnie dozwolone w danej jurysdykcji, OMG może zaprzestać działań w tej jurysdykcji lub dostosować Tokeny MON oraz Usługi tak, aby spełniały one wymogi nowych regulacji.

Co więcej, funkcjonowanie sieci ETH oraz związanych z nią sieci blockchain oraz Tokenów MON może być zaburzone przez zapytania lub działania organów kontrolnych, między innymi przez ograniczenia w użyciu lub posiadaniu cyfrowych tokenów takich jak Tokeny MON, co może zaburzać lub ograniczać ich istnienie, spowolnić lub ograniczyć ich funkcjonowanie w przyszłości, dopuszczalność ich użytkowania oraz posiadania jak również wpłynąć na ich wartość. W takim przypadku Token OMG może utracić całą swoją wartość, a zdolność OMG do należytego przydzielania Tokenów MON lub świadczenia Usług zgodnie z Dokumentacją ICO może być zaburzona lub całkowicie niemożliwa.

Niewystarczające zainteresowanie ICO, Tokenami MON lub usługami oraz ryzyko utraty wartości.

Wartość Tokenów MON może się zmieniać, a Użytkownicy mogą ponosić stratę na wartości nabytych Tokenów MON. Niepożądane zmiany wartości Tokenów MON mogą być wynikiem różnych czynników. Możliwe jest, że ICO nie będzie cieszyło się zainteresowaniem jednostek, osób prawnych i innych organizacji lub też zainteresowanie dotyczące tworzenia i rozwoju Usług będzie niewielkie. Taki brak zainteresowania może mieć negatywny wpływ na wykonanie planu przewidzianego w Dokumentacji ICO. W takim przypadku, rozprowadzone Tokeny MON mogą mieć niewielką wartość lub być bezwartościowe, co wpłynie na ich cenę.

Ryzyko kradzieży, ataków hakerskich oraz ataki typu „mining”.

Hakerzy oraz inne grupy lub organizacje mogą próbować zaatakować portfel Użytkownika, Stronę Internetową lub przeprowadzać nieograniczone w ilości i formule ataki typu „DoS”, „Sybil”, „spoofing”, przy użyciu złośliwego oprogramowania („malware”) lub ataki „consensus-based”. OMG nie może wykluczyć, że Aktywa lub Tokeny MON mogą w sposób niezamierzony zawierać słabości lub wady w kodzie źródłowym. W takim przypadku Tokeny MON mogą stracić swoją wartość, a zdolność OMG do ich właściwego przydziału lub świadczenia Usług zgodnie z Dokumentacją ICO może być zaburzona lub całkowicie niemożliwa.

Tak jak w przypadku innych zdecentralizowanych kryptowalut, blockchain ETH, który jest wykorzystywany w Tokenach MON, jest podatny na ataki typu „mining”, między innymi ataki „double-spend”, „majority mining power”, „selfish-mining” oraz „race condition”. Ataki typu „mining”, jak opisano powyżej, mogą mieć na celu zaatakowanie również inne sieci blockchain, z którymi współpracują Tokeny MON. W takim przypadku Tokeny MON mogą utracić całą swoją wartość, a zdolność OMG do ich właściwego przydziału lub świadczenia Usług zgodnie z Dokumentacją ICO może być zaburzona lub całkowicie niemożliwa.

Co więcej, w momencie otrzymania funduszy w wyniku Wymiany, OMG dołoży starań, aby otrzymane fundusze były przetrzymywane w sposób bezpieczny, przy zastosowaniu należytych środków bezpieczeństwa. Niezależnie od zastosowanych środków bezpieczeństwa, nie ma pewności, że nie będzie miała miejsca kradzież kryptowalut w rezultacie ataku hakerskiego, wyszukanych ataków cybernetycznych, ataków „DDoS”, błędów, wrażliwości lub wad Aktywów. Do takich przypadków można zaliczyć błędy w programowaniu lub kodzie źródłowym prowadzące do ich wykorzystania lub niewłaściwego użycia. W takiej sytuacji, OMG może nie być w stanie odzyskać zebranych kryptowalut i może nie być w stanie używać tych funduszy celem rozwoju Usług. W takim przypadku, rozwój oraz uruchomienie Usług może być tymczasowo lub trwale ograniczone. W takiej sytuacji Token OMG może utracić swoją wartość, a zdolność OMG do ich właściwego przydziału lub świadczenia Usług zgodnie z Dokumentacją ICO może być zaburzona lub całkowicie niemożliwa. Negatywny rozgłos może niekorzystnie oraz w materialny sposób wpłynąć na wartość Tokenów MON.

Negatywny rozgłos dotyczący Podmiotów OMG, Tokenów MON lub Usług może niekorzystnie oraz w materialny sposób wpłynąć na postrzeganie ich przez rynek oraz cenę rynkową Tokenów MON, niezależnie od jego zasadności.

Ryzyko niskiej płynności lub jej braku.

Chociaż obecnie istnieją serwisy internetowe, które umożliwiają wymianę tokenów kryptograficznych na inne tokeny, a niektóre z nich umożliwiają wymianę tokenów kryptograficznych na walutę fiat, nie ma żadnych gwarancji/zapewnień, że Token MON będzie można wymienić na inne tokeny kryptograficzne i/lub walutę fiat, jak również nie ma gwarancji, co do wielkości („volume”) takiej potencjalnej wymiany. Wymiana ta, jeśli będzie w ogóle możliwa, może podlegać słabo rozumianemu nadzorowi i kontroli. Użytkownicy mogą być narażeni na oszustwa i awarie. OMG nie będzie umożliwiać wymiany Tokenów MON na inne tokeny kryptograficzne ani walutę fiat. Użytkownik może nie mieć w danym momencie możliwości nabycia lub pozbycia się Tokenów MON z powodu braku płynności.

Ryzyka związane z transmisją internetową.

Użytkownicy uznają, że istnieją ryzyka związane z używaniem Tokenów MON, między innymi awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz połączenia internetowego. Użytkownicy uznają, że OMG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy z łącznością, zakłóceniami, błędami, zniekształceniami lub opóźnieniami jakich może doświadczyć Użytkownik podczas korzystania ze Strony Internetowej oraz Tokenów MON, bez względu na ich przyczynę.

Ryzyka związane z Podmiotami OMG.

Podmioty OMG rozwijają, obsługują oraz utrzymują Usługi. Jakiekolwiek zdarzenia lub okoliczności wpływające niekorzystnie na Podmioty OMG lub ich następców mogą mieć odpowiednio niekorzystny wpływ na zdolność OMG do świadczenia Usług. Takie niekorzystne skutki będą również odpowiednio wpływać na użyteczność, płynność oraz cenę Tokenów MON.

Trudności w rozwoju Usług.

Niektóre Aktywa, będące obecnie w fazie rozwoju mogą ulec znaczącym zmianom przed ich uruchomieniem. Oczekiwania Użytkownika względem formy i funkcjonalności Platformy oraz Tokenów MON mogą nie zostać spełnione w momencie uruchomienia konkretnych Aktywów lub Usług z różnych powodów, między innymi zmian w projekcie i planach wdrożeniowych oraz wprowadzeniu Tokenów MON.

Nieprzewidziane ryzyka.

Kryptowaluty oraz technologie blockchain oraz oparta na nich emisja tokenów, takich jak Tokeny MON, jest nowym i nieprzetestowanym rodzajem inwestycji. Poza wspomnianymi wyżej ryzykami, istnieją inne ryzyka, których OMG nie może przewidzieć i nierozsądnym jest zakładać, że takie ryzyka można było przewidzieć wcześniej. W przyszłości mogą pojawić się dalsze nieprzewidziane ryzyka.